Retningslinjer for bruk av fakultetets UNIX-anlegg

UNIX-drift 2014-10-16 rev. 31

1 Definisjoner

 1. Med «UNIX-anlegget» menes datamaskiner, nettverkselektronikk, nettverk, sluttbrukerutstyr, servertjenester, data, mm. som stilles til disposisjon av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet og som administreres av UNIX-drift.

 2. Med «UNIX-nettverket» menes nettverkselektronikk (switcher, trådløse tilgangspunkt mm.) og nettverkskontakter som gir tilgang til UNIX-vlan

 3. Med «UNIX-vlan» menes et UiS adresseområde (et subnet) som disponeres av UNIX-anlegget.

 4. Med «UNIX-drift» menes person(er) som administrerer og drifter UNIX-anlegget. Epost: drift@ux.uis.no.

 5. Med «brukeren» menes en person som har fått elektronisk/fysisk tilgang til UNIX-anlegget.

 6. Med «data» menes alle typer data (lisenser, programvare, programmer, script, databaser, filer, mm.) som er lagret på eller gjøres tilgjengelig via UNIX-anlegget.

2 Gyldighetsområde

 1. Disse retningslinjene gjelder for all aktivitet på UNIX-anlegget.

 2. Inkluderer lokale, nasjonale og internasjonale nettverk, og andre anlegg som man gis tilgang til gjennom UNIX-nettverket.

 3. Retningslinjene gjelder for alle brukere.

 4. Brukeren plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene og eventuelle supplerende bestemmelser.

3 Lojal bruk

 1. Brukeren plikter å alltid identifisere seg med navn eller brukeridentitet og passord.

 2. Bruker plikter å følge anvisninger om bruk av UNIX-anlegget. Brukeren har plikt til å sette seg inn i bruksanvisninger, dokumentasjon o.l. for å unngå driftsforstyrrelser eller tap av data eller utstyr på grunn av ukyndig behandling.

 3. Når betingelsen for brukstillatelse bortfaller (eks. ved opphør av ansettelses- eller studieforhold) er det brukeren sitt ansvar å sikre kopier av data som er fakultetets eiendom. Øvrige data som er lagret under brukerens navn eller brukeridentitet, skal slettes av brukeren selv innen rimelig tid, og senest innen tre måneder om ikke annen frist er gitt. Etter dette granskes og slettes bruker-data av UNIX-drift.

 4. Ved dødsfall gis pårørende adgang til å overta kopi av materialet som brukeren hadde eiendoms- eller disposisjonsrett til.

4 Datasikkerhet

 1. Brukeren må ikke bidra til at det oppstår avbrudd i driften av UNIX-anlegget eller deler av dette.

 2. Brukeren plikter selv å treffe nødvendige tiltak som sikkerhetskopiering, forsvarlig oppbevaring av lagringsmedia, følge anbefalte rutiner m.v. slik at evt. tap av egne data får minst mulig følger.

 3. Brukeren plikter å ikke gjøre brukeridentitet, passord eller lignende sikkerhetselementer kjent for andre.

 4. Brukeren plikter å forhindre uautorisert elektronisk og fysisk tilgang til UNIX-anlegget.

 5. Brukeren plikter å treffe tiltak for å redusere sannsynlighet for dataangrep (virus, trojanske hester, ol.).

 6. Brukeren plikter å rapportere forhold som kan ha betydning for UNIX-anleggets sikkerhet, integritet og drift.

 7. Brukeren plikter å følge relevante regler for sikkerhetsklassifisering, registrering, sikring og bruk av sensitive data.

5 Respekt for andre brukere, personvern

 1. Brukeren må ikke søke å oppnå uautorisert tilgang til andre brukeres data, eller søke å gjøre seg kjent med andres brukeridentitet, passord o.l.

 2. Registrering og/eller lagring av personopplysninger skal ikke forekomme uten at nødvendige tillatelser er gitt og dokumentert i egen oversikt.

 3. Brukeren har taushetsplikt om personlige forhold som måtte komme dem til kjennskap gjennom bruk av UNIX-anlegget.

6 Sømmelig kommunikasjon

 1. Fakultetets anlegg skal ikke brukes til å fremsette krenkende eller diskriminerende uttalelser, offentliggjøre taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige eller åpenbart uetiske handlinger, eller annet som kan svekke UiS sin anseelse.

7 Ressursbevissthet

 1. Fakultetets UNIX-anlegg brukes til faglig virksomhet, administrasjon, forskning og undervisning ved institusjonen. Bruk utover dette belaster felles ressurser, og er kun tillatt i den utstrekning det ikke skjer til vesentlig fortrengsel for den formålsrettede aktiviteten. Alle brukere er medansvarlige for at ressursene utnyttes best mulig. Som ressurser siktes det her til tid og kapasitet både for UNIX-anlegget og for de personer som er knyttet til dette.

8 Rettigheter

 1. Brukeren plikter å følge de avtaler som gjelder for bruk av data (lisensbetingelser, eksportrestriksjoner, ikke-kommersiell utnyttelse, åndsverk, ol.).

 2. Brukeren har ikke adgang til å kopiere data som han/hun ikke selv har opphavs- eller disposisjonsrett over eller som er gjort uttrykkelig fritt tilgjengelig.

9 Tjenestekvalitet, erstatningsansvar

 1. Brukerne har selv ansvaret for bruk av data som hun/han har fått tilgang til gjennom UNIX-anlegget.

 2. Fakultetet fraskriver seg ethvert ansvar for økonomiske eller andre tap som skyldes, eller kan skyldes, feil eller mangler i data som finnes på anlegget eller som er innhentet gjennom nett-tilkobling til fremmede anlegg. Likeledes har fakultetet intet ansvar for manglende eller feilaktig sikkerhetskopiering.

 3. Fakultetet fraskriver seg ethvert ansvar for alle typer skader på utstyr og tap av egne data som følge av tilkobling til UNIX-nettverket og/eller UiS stikkontakt.

10 Rett til å søke tilgang til reserverte områder

 1. UNIX-drift har rett til å søke tilgang til den enkelte brukers reserverte områder på UNIX-anlegget med sikte på å

  1. sikre UNIX-anleggets funksjonalitet, eller

  2. kontrollere at brukeren ikke krenker eller har krenket dette reglements bestemmelser.

 2. Det forutsettes at slik tilgang bare skjer når det er av vesentlig betydning for driften eller fakultetets ansvar eller renommé. Hvis det søker slik tilgang, skal brukeren snarest mulig varsles om dette.

 3. For å sikre stabil drift, sikre mot uautorisert tilgang og for overvåkning av belastingen på de enkelte komponenter av anlegget, kan all aktivitet ved anlegget logges.

 4. Hvis bruken av en arbeidsstasjon, terminal eller annet sluttbrukerutstyr blir overvåket på grunn av driftssikkerhet eller av andre grunner, skal dette opplyses om på hensiktsmessig måte.

 5. Alle med tilgang til opplysninger om brukeren eller brukerens aktivitet har taushetsplikt. Unntatt for forhold som kan representere brudd på norsk lov eller universitetets reglementer. Slike forhold meldes fakultetsledelsen.

11 Sanksjoner

 1. Brudd på disse retningslinjene kan føre til at brukeren nektes tilgang til UNIX-anlegget. I tillegg kommer sanksjoner som fakultetet eller universitetet kan gjøre gjeldende i henhold til institusjonens reglementer.

 2. Brudd på regler om personvern, taushetsplikt m.m. kan føre til erstatningsplikt eller annen straff. Regler om oppsigelse eller avskjed av arbeidstaker eller disiplinærforføyning mot studenter vil kunne ramme slik misbruk av UNIX-anlegget.

 3. Brukeren kan midlertidig nektes adgang til UNIX-anlegget med sikte på å

  1. sikre bevis i tilfelle mistanke om at dette reglementets bestemmelser er krenket.

  2. stoppe aktiviteter som krenker dette reglementets bestemmelser.

  3. få kontakt med brukere som ellers kan være vanskelig å få kontakt med.

 4. Det forutsettes at slik tilgang bare nektes når det er av vesentlig betydning for driften, sikkerheten eller fakultetets ansvar eller renommé.

 5. Brukeren skal straks varsles ved utestengelse fra UNIX-anlegget.

 6. Forføyninger i en brukers tilgang skal begrunnes skriftlig. Slike avgjørelser kan ankes til fakultetsstyret, men kan ikke gis oppsettende virkning i påvente av anken.